Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là số thực tùy ý và là các số thực dương khác 1. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của ba hàm số , và với . Khẳng định nào sau đây đúng ?

Cho   là số thực tùy ý và  là các số thực dương khác 1. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của ba hàm số ,  và  với . Khẳng định nào sau đây đúng?

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số nghịch biến nên Kẻ đường thẳng cắt đồ thị của 2 hàm số và lần lượt tại các điểm có hoành độ theo thứ tự là và . Dựa vào hình vẽ ta thấy Vậy

Hàm số  nghịch biến nên

Kẻ đường thẳng  cắt đồ thị của 2 hàm số  và  lần lượt tại các điểm có hoành độ theo thứ tự là  và .

Dựa vào hình vẽ ta thấy

Vậy

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG