Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là số thực dương khác . Tính

Cho là số thực dương khác . Tính

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy .

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

T ập nghiệm của bất phương trình

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG