Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là nguyên hàm của hàm số . Nguyên hàm của hàm số là:

Cho  là nguyên hàm của hàm số . Nguyên hàm của hàm số  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo hệ quả của phương pháp đổi biến số ta có: Nếu là nguyên hàm của hàm số thì nguyên hàm của là .

Theo hệ quả của phương pháp đổi biến số ta có:

Nếu  là nguyên hàm của hàm số  thì nguyên hàm của  là .

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG