Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M,N và P lần lượt là trung điểm của A'B'; B'C' và C'A'. Tính thể tích của khối đa diện lồi ABC.MNP?

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M,N và P lần lượt là trung điểm của A'B'; B'C' và C'A'. Tính thể tích của khối đa diện lồi ABC.MNP?

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: V A . A ′ PM ​ = V B . B ′ MN ​ = V C . C ′ NP ​ V A BC . MNP ​ = V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ − V B . B ′ MN ​ − V C . C ′ NP ​ = V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ − 3. V A . A ′ PM ​ V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ = S △ A BC ​ . h = 4 a 2 3 ​ ​ . a = 4 a 3 3 ​ ​ S △ A ′ PM ​ = 4 1 ​ S △ A BC ​ = 16 a 2 3 ​ ​ V A . A ′ PM ​ = 4 1 ​ . S △ A ′ PM ​ . h = 3 1 ​ . 16 a 2 3 ​ ​ . a = 48 a 3 3 ​ ​ V A BC . MNP ​ = V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ − 3. V A . A ′ PM ​ = 4 a 3 3 ​ ​ − 3. 48 a 3 3 ​ ​ = 16 3 a 3 3 ​ ​

Ta có: 

                 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm phần ảo của số phức z biết z thỏa mãn ∣ z − 2 i ∣ + ∣ z + 2 + 4 i ∣ và z + 1 z − 1 ​ là số thuần ảo.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG