Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng a . Khối trụ tròn xoay có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai tam giác đều ABC và A'B'C ' có thể tích bằng

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng a. Khối trụ tròn xoay có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai tam giác đều ABC A'B'C' có thể tích bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC là: R = 3 2 ​ . 2 a 3 ​ ​ = 3 a 3 ​ ​ Bán kính đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác đều ABC và A'B'C ' chính là bán kính đáy khối trụ: R = 3 a 3 ​ ​ . Thể tích khối trụ tròn xoay cần tìm: V = π R 2 h = π . ( 3 a 3 ​ ​ ) 2 . a = 3 π a 3 ​

Chọn D

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC là:

Bán kính đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác đều ABCA'B'C' chính là bán kính đáy khối trụ: . Thể tích khối trụ tròn xoay cần tìm:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón có bán kính đáy , chiều cao h = 60 ( c m ) v a ˋ m ộ t h ı ˋ nh t r ụ ( T ) nội tiếp hình nón (hình trụ có một đáy thuộc đáy hình nón và một đáy nằm trên mặt xung quanh của hình nón). Tín...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG