Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng a . Khối trụ tròn xoay có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai tam giác đều ABC và A'B'C ' có thể tích bằng

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng a. Khối trụ tròn xoay có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai tam giác đều ABC A'B'C' có thể tích bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC là: R = 3 2 ​ . 2 a 3 ​ ​ = 3 a 3 ​ ​ Bán kính đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác đều ABC và A'B'C ' chính là bán kính đáy khối trụ: R = 3 a 3 ​ ​ . Thể tích khối trụ tròn xoay cần tìm: V = π R 2 h = π . ( 3 a 3 ​ ​ ) 2 . a = 3 π a 3 ​

Chọn D

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC là:

Bán kính đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác đều ABCA'B'C' chính là bán kính đáy khối trụ: . Thể tích khối trụ tròn xoay cần tìm:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên R. Biết f ( 4 ) = 1 và ∫ 0 1 ​ x f ( 4 x ) d x = 1 khi đó ∫ 0 4 ​ x 2 f ′ ( x ) d x bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG