Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C'có tất cả các cạnh đều bằng a. Côsin của góc giữa hai đường thẳng A'C và B'Cbằng

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh đều bằng a. Côsin của góc giữa hai đường thẳng A'C và B'C bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 5 v a ˋ ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x = 3 khi đó ∫ 0 1 ​ [ 3 f ( x ) − 2 g ( x ) ] d x bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG