Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh 2a . Biết A' cách đều ba đỉnh A, B,C và mặt phẳng (A'BC) vuông góc với mặt phẳng (AB'C' ). Thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C' tính theo a bằng

Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh 2a. Biết A' cách đều ba đỉnh A, B,C và mặt phẳng (A'BC) vuông góc với mặt phẳng (AB'C'). Thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C' tính theo a bằng

G. Nguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Có A' cách đều ba đỉnh A,B,C nên đỉnh chóp A'.ABC là hình chóp tam giác đều ⇒ A ′ H ⊥ ( A BC ) với H là trọng tâm của tam giác ABC. Gọi O = A ′ B ∩ A B ′ , O ′ = A ′ C ∩ A C ′ . Khi đó ( A ′ BC ) ∩ ( A B ′ C ′ ) = O O ′ . Lại có trong ( A ′ BC ) , A ′ I ⊥ O O ′ tại J với I là trung điểm của BC. Trong (AB'C') có A I ⊥ O O ′ tại J ( có △ A A ′ B = △ A A ′ C ⇒ A O = A O ′ và J là trung điểm của OO ') ⇒ ( ( A ′ BC ) , ( A B ′ C ′ ) ) = ( A ′ I , A J ) = 9 0 0 , mà ta dễ dàng chứng minh được J là trung điểm A'I hay trong tam giác A'AI thì AJ vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến. ⇒ △ A ′ A I là tam giác cân tại A hay A A ′ = A I = a 3 ​ . Khi đó: h = A ′ H = A A ′2 − ( 3 2 ​ A I ) 2 ​ = ( a 3 ​ ) 2 − ( 3 2 ​ a 3 ​ ) 2 ​ = 3 a 15 ​ ​ Vậy V = S A BC ​ . A ′ H = ( 2 a ) 2 . 4 3 ​ ​ . 3 a 15 ​ ​ = a 3 15 ​ .

Chọn B

A' cách đều ba đỉnh A,B,C nên đỉnh chóp A'.ABC là hình chóp tam giác đều

 với H là trọng tâm của tam giác ABC.

Gọi  Khi đó 

Lại có trong tại J với I là trung điểm của BC.

Trong (AB'C') có  tại J ( có  và J là trung điểm của OO')

, mà ta dễ dàng chứng minh được J là trung điểm A'I hay trong tam giác A'AI thì AJ vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến.

 là tam giác cân tại A hay 

Khi đó: 

Vậy 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có BC = a, BAC = 13 5 ∘ . Trên đường thẳng vuông góc với (ABC) tại A lấy điểm S thỏa mãn SA = a 2 ​ . Hình chiếu vuông góc của A trên AB, SC lần lượt là M,N. Góc giữa hai mặt pahửng (...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG