Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng A BC . A ′ B ′ C ′ có đáy ABC là tam giác với A B = a ; A C = 2 a ; B A C = 12 0 ∘ ; A A ′ = 2 a 5 ​ .Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

Cho lăng trụ đứng  có đáy ABC là tam giác với . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Diện tích △ A BC l a ˋ S A BC ​ = 2 1 ​ A B ⋅ A C ⋅ sin B A C = 2 a 2 3 ​ ​ Vậy thể tích khối lăng trụ là V = A A ′ ⋅ S A BC ​ = a 3 15 ​

Chọn C

Diện tích 

Vậy thể tích khối lăng trụ là 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1;4), B(3;2) và đường thẳng △ : x + y − 2 = 0 . Tìm điểm K trên △ sao cho A K + K B nhỏ nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG