Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy hình thoi cạnh a, BAD = 120 0 và AC = . Thể tích lăng trụ ABCD.A'B'C'D' là:

Cho lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy hình thoi cạnh a, BAD = 1200 và AC = a square root of 5. Thể tích lăng trụ ABCD.A'B'C'D' là:

  1. a cubed square root of 2

  2. a cubed square root of 3

  3. 1 third a cubed square root of 3

  4. 1 third a cubed square root of 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh bên bằng 2a hợp vớiđáy 1 góc 60°.Tỷ số là: ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG