Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D'có đáy là hình bình hành. Các đường chéo BD'và AC'lần lượt tạo ra với đáy góc và . Biết góc BAD bằng chiều cao hình lăng trụ bằng 2. Tính thể tích khối lăng trụ

Cho lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình bình hành. Các đường chéo BD' và AC' lần lượt tạo ra với đáy góc 60 degree  và 45 degree.  Biết góc BAD bằng 45 degree  chiều cao hình lăng trụ bằng 2. Tính thể tích khối lăng trụ

  1. 4 over 3

  2. fraction numerator 4 square root of 2 over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator 4 over denominator 3 square root of 2 end fraction

  4. 2 over 3

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. Áp dụng định lí Cosi ta có

Đáp án đúng là A.

open parentheses stack D B apostrophe with hat on top comma left parenthesis A B C D right parenthesis close parentheses equals stack B D B apostrophe with hat on top equals 60 degree rightwards double arrow B D equals fraction numerator B B apostrophe over denominator square root of 3 end fraction equals fraction numerator 2 over denominator square root of 3 end fraction

open parentheses stack A C apostrophe with hat on top comma open parentheses A B C D close parentheses close parentheses equals stack C A C apostrophe with hat on top equals 60 degree rightwards double arrow A C equals C C apostrophe equals 2

Áp dụng định lí Cosi ta có

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell A B squared plus A D squared minus 2 A B. A D cos stack B A D with hat on top equals B D squared end cell row cell A B squared plus A D squared minus 2 A B. A D cos stack A B C with hat on top equals A C squared end cell end table close

equals 2 S subscript A B D end subscript equals A B. A D. sin stack B A D with hat on top equals 2 over 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường thẳng AB có hình chiếu vuông góc trên mặt phẳng (P)là đường thẳng AC. Góc giữa đường thằng ABvà mặt phẳng (P)là . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG