Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy tam giác ABC vuông tại B ; A B = 2 a , BC = a , A A ′ = 2 a 3 ​ . Thể tích khối lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′ là

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy tam giác ABC vuông tại B ; . Thể tích khối lăng trụ 
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có S △ A BC ​ = 2 1 ​ B A . BC = a 2 ⇒ V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ = S A BC ​ . A A ′ = a 2 .2 a 3 ​ = 2 a 3 3 ​ Vậy V = 2 a 3 3 ​

Chọn B

Ta có 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD có ABC và ABD là các tam giác đều cạnh a, ACD và BCD là các tam giác vuông tương ứng tại A và B.Tính thể tích khối tứ diện ABCD

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG