Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C'có đáy là tam giác cận tại , góc giữa (A'BC) và (ABC)là . Thể tích lăng trụ là

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác cận tại A comma A B equals A C equals 2 a comma stack C A B with hat on top equals 120 degree,  góc giữa (A'BC) và (ABC) là  45 degree. Thể tích lăng trụ là

  1. V equals 2 a cubed square root of 3

  2. V equals a cubed square root of 3

  3. V equals fraction numerator a cubed square root of 3 over denominator 3 end fraction

  4. V equals fraction numerator a cubed square root of 3 over denominator 2 end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. Kẻ

Đáp án đúng là B.

Kẻ A P perpendicular B C open parentheses P element of B C close parentheses rightwards double arrow stack A apostrophe P A with hat on top equals 45 degree rightwards double arrow A apostrophe A equals A P

3

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số thỏamãn và , với mọi . Tìm số nguyên dương n>1 nhỏ nhất để là một số nguyên.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG