Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại B. Biết AC = và (B'AC) hợp với đáy 1 góc 60 0 . Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là:

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại B. Biết AC = a square root of 2 và (B'AC) hợp với đáy 1 góc 600 . Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là:

  1. fraction numerator square root of 2 over denominator 3 end fraction a cubed

  2. fraction numerator square root of 3 over denominator 3 end fraction a cubed

  3. fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction a cubed

  4. fraction numerator square root of 6 over denominator 4 end fraction a cubed

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABC có các góc phẳng ở đỉnh S bằng 60°, SA = 1, SB = 2, SC = 3. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG