Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a. Đường chéo BC' của mặt bên (BCC'B') tạo với mặt bên (ABB'A') một góc 3 0 0 . Tính thể tích khối lăng trụ đó.

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a. Đường chéo BC' của mặt bên (BCC'B') tạo với mặt bên (ABB'A') một góc . Tính thể tích khối lăng trụ đó.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi H là trung điểm của A'B' ⇒ C'H ⊥ A'B' Mà AA' ⊥ (A'B'C') ⇒ C'H ⊥ AA' Vậy C'H ⊥ (AB'A') ⇒ HB là hình chiếu của BC' trên mặt phẳng (ABB'A') N e ^ n ( B C ′ , ( A B B ′ A ′ ) ) ​ = ( B C ′ , B H ) ​ = H B C ′ = 3 0 0 ⇒ B H = C ′ H . co t 3 0 0 = 2 a 3 ​ ​ . 3 ​ = 2 3 a ​ M a ˋ B B ′ = B H 2 − B ′ H 2 ​ = 4 9 a 2 ​ − 4 a 2 ​ ​ = a 2 ​ V ậ y V = S A BC ​ . B B ′ = 4 a 2 3 ​ ​ . a 2 ​ = 4 a 3 6 ​ ​ ( đ v tt )

Gọi H là trung điểm của A'B'C'HA'B'

Mà AA'(A'B'C')C'HAA'

Vậy C'H(AB'A')HB là hình chiếu của BC' trên mặt phẳng (ABB'A')

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ 2 5 ​ x 2 ln ( x − 1 ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG