Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C'có đáy là tam giác vuông tại Bvới A B = a , A A ′ = 2 a , A ′ C = 3 a . Gọi Mlà trung điểm của cạnh C'A', I là giao điểm của các đường thẳng AM và A'C. Tính khoảng cách dtừ điểm Atới (IBC).

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại B với . Gọi M là trung điểm của cạnh C'A', I là giao điểm của các đường thẳng AM và A'C. Tính khoảng cách d từ điểm A tới (IBC).

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vẽ AH vuông góc A'Btại H. Ta có BC ⊥ ( A ′ A B ) ⇒ BC ⊥ A H ⇒ A H ⊥ ( A ′ BC ) . = A ′ A 2 + A B 2 ​ A A ′ , A B ​ = 4 a 2 + a 2 ​ 2 a ⋅ a ​ = 5 ​ 2 a ​


Vẽ AH vuông góc A'B tại H.

Ta có .
d equals d open parentheses A subscript apostrophe open parentheses A to the power of apostrophe B C close parentheses close parentheses equals d left parenthesis A comma left parenthesis I B C right parenthesis right parenthesis equals A H

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón có đường sinh tạo với đáy một góc . Mặt phẳng qua trục của cắt được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng . Thể tích của khối nón giới hạn bởi là:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG