Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C', có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = 3a, AC = 4a, cạnh bên AA'= 2a. Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C'

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' , có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = 3a, AC = 4a, cạnh bên AA' = 2a. Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C'

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

S đ a ˊ y ​ = 2 1 ​ . AB . AC = 2 1 ​ .3 a .4 a = 6 a 2 ⇒ V ABC . A ′ B ′ C ′ ​ = S đ a ˊ y ​ . AA ′ = 6 a 2 .2 a = 12 a 3 CHỌN A

CHỌN A

4

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = − x 3 + 3 x 2 − 2 có đồ thị (C). Số tiếp tuyến của (C)song song với đường thẳng y = − 9 x − 7

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG