Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có B B ′ = a , đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, A B = a . Tính thể tích của khối lăng trụ.

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C', đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, . Tính thể tích của khối lăng trụ.
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có S A BC ​ = 2 1 ​ B A . BC = 2 1 ​ a 2 B B ′ = a Vậy V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ = S A BC ​ . B B ′ = 2 1 ​ a 3

Chọn C

Ta có 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) qua M(3;1;1) và mặt phẳng (P) cắt cáctrục dương Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C. Viết phương trình mặt phẳng (P) sao cho tứ diện OABC có thể tích ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG