Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′′ có đáy là tam giác vuông tạiA, A B = a , BC = 2 a .Mặt bênBCC′B′là hình thoi và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chứa đáy. Góc giữa hai mặt phẳng(BCC′B′)và(ABB′A′)bằng α 1. Trong trường hợp tan α = 4 5 2 ​ ​ ,hãy tính theo α a. Thể tích khối lăng trụABC.A′B′C′ b .Khoảng cách giữa hai đường thẳngA′C′vàB′C. 2 .Gọi β là góc giữa hai mặt bên quaC′của lăng trụABC.A′B′C′, tìm hệ thức liên hệ giữa cot α và cot β

Cho lăng trụ  có đáy là tam giác vuông tại A, . Mặt bên BCC′B′ là hình thoi và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chứa đáy. Góc giữa hai mặt phẳng (BCC′B′) và (ABB′A′) bằng 

  1. Trong trường hợp , hãy tính theo 

      a. Thể tích khối lăng trụ ABC.A′B′C′

      b. Khoảng cách giữa hai đường thẳng A′C′ và B′C.

  2. Gọi  là góc giữa hai mặt bên qua C′ của lăng trụ ABC.A′B′C′,

      tìm hệ thức liên hệ giữa  và 

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1a . - Dựng A H ⊥ BC ( H ∈ BC ) suy ra . Trong tam giác vuôngABCcó: A C = B C 2 − A B 2 ​ = a 3 ​ ; A H = BC A B ⋅ A C ​ = 2 a 3 ​ ​ . - Dựng , ta có -Suy ra góc giữa hai mặt phẳng(BCC′B′)và(ABB′A′)bằng góc giữa hai đường thẳngAIvàHIbằng A I H = α (dotam giácAHIvuông tạiHnênAIHlà góc nhọn) -Trong tam giác vuôngABHta có: B H = BC A B 2 ​ = 2 a ​ , ta lại có: 1b. - Ta có: V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ = 2 3 ​ V A . BC B ′ C ′ ​ = 3 2 ​ . 3 1 ​ . BC . B B ′ . sin ∠ B ′ BC . A H = 5 6 a 3 2 ​ ​ - Dựng - Ta có: nên: - Dựng D J ⊥ A C ( J ∈ A C ) . Ta có DJ // AB - Dựng DK ⊥ J B ′ ( K ∈ J B ′ ) -Ta dễ dàng chứng minh được - Ta có: cos ∠ B ′ B D = cos ∠ I B H = B H B I ​ = 5 1 ​ - Mà: - Ta có: -Xét tam giácB′DJvuông tạiDcó: D K 2 1 ​ = B ′ D 2 1 ​ + D J 2 1 ​ = 96 a 2 25 ​ + 16 a 2 25 ​ = 96 a 2 175 ​ Vậy 2. - D ựng Ta có: -Ta có góc giữa hai mặt phẳng(BCC′B′)và(ACC′A′)bằng góc giữa hai đường thẳngAEvàHE( do tam giácAHEvuông tạiHnênHEAlà góc nhọn). -Xét tam giác vuôngAHE, ta có cot β = A H H E ​ - Ta có: B H = 2 a ​ , A H = 2 a 3 ​ ​ , I H = A H . cot α = 2 a 3 ​ ​ cot α -Do tam giácBHIvuông tạiInên: - Vì Vậy

1a. - Dựng  suy ra A H perpendicular open parentheses B C C apostrophe B apostrophe close parentheses. Trong tam giác vuông ABC có:

- Dựng H I perpendicular B B apostrophe open parentheses I element of B B apostrophe close parentheses, ta có open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell B B apostrophe perpendicular H I end cell row cell B B apostrophe perpendicular A H end cell end table not stretchy rightwards double arrow B B apostrophe perpendicular left parenthesis A H I right parenthesis close

- Suy ra góc giữa hai mặt phẳng (BCC′B′) và (ABB′A′) bằng góc

giữa hai đường thẳng AI và HI bằng  (do tam giác AHI vuông tại H nên AIH là góc nhọn)

- Trong tam giác vuông ABH ta có: , ta lại có:

tan invisible function application space alpha equals tan invisible function application space A I H equals fraction numerator A H over denominator I H end fraction equals fraction numerator 5 square root of 2 over denominator 4 end fraction not stretchy rightwards double arrow I H equals fraction numerator A H over denominator tan invisible function application space alpha end fraction equals fraction numerator a square root of 6 over denominator 6 end fraction not stretchy rightwards double arrow sin invisible function application to the power of space I B H equals fraction numerator I H over denominator B H end fraction equals fraction numerator 2 square root of 6 over denominator 5 end fraction

1b. - Ta có: 

Dựng B apostrophe D perpendicular B C left parenthesis D element of B C right parenthesis not stretchy rightwards double arrow B apostrophe D perpendicular left parenthesis A B C right parenthesis

- Ta có: straight A apostrophe straight prime straight C apostrophe divided by divided by A C not stretchy rightwards double arrow A apostrophe C apostrophe divided by divided by open parentheses B apostrophe A C close parentheses nên:

d open parentheses A apostrophe C apostrophe comma B apostrophe C close parentheses equals d open parentheses A apostrophe C apostrophe comma open parentheses B apostrophe A C close parentheses close parentheses equals d open parentheses C apostrophe comma open parentheses B apostrophe A C close parentheses close parentheses space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space equals d open parentheses B comma open parentheses B apostrophe A C close parentheses close parentheses equals fraction numerator B C over denominator D C end fraction times straight d open parentheses D comma open parentheses B apostrophe A C close parentheses close parentheses

- Dựng . Ta có DJ // AB

- Dựng 

- Ta dễ dàng chứng minh được D K perpendicular open parentheses B apostrophe A C close parentheses not stretchy rightwards double arrow d open parentheses D comma open parentheses B apostrophe A C close parentheses close parentheses equals D K

- Ta có: 

- Mà:

 cos invisible function application space angle B apostrophe B D equals fraction numerator B D over denominator B B apostrophe end fraction not stretchy rightwards double arrow B D equals B B apostrophe times cos space invisible function application angle B apostrophe B D equals fraction numerator 2 a over denominator 5 end fraction not stretchy rightwards double arrow fraction numerator D J over denominator A B end fraction equals fraction numerator C D over denominator C B end fraction equals 4 over 5 not stretchy rightwards double arrow D J equals fraction numerator 4 a over denominator 5 end fraction.

- Ta có:

 sin invisible function application space angle B apostrophe B D equals sin invisible function application space A B equals fraction numerator I H over denominator B H end fraction equals fraction numerator 2 square root of 6 over denominator 5 end fraction equals fraction numerator B apostrophe D over denominator B B apostrophe end fraction not stretchy rightwards double arrow B apostrophe D equals fraction numerator 4 a square root of 6 over denominator 5 end fraction

- Xét tam giác B′DJ vuông tại D có: 

Vậy space of 1em d open parentheses A apostrophe C apostrophe comma B apostrophe C close parentheses equals fraction numerator B C over denominator D C end fraction times DK equals 5 over 4 times fraction numerator 4 a square root of 42 over denominator 35 end fraction equals fraction numerator a square root of 42 over denominator 7 end fraction

2. - Dựng H E perpendicular C C apostrophe open parentheses E element of C C apostrophe close parentheses. Ta có: open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell C C apostrophe perpendicular A H end cell row cell C C apostrophe perpendicular H E end cell end table not stretchy rightwards double arrow C C apostrophe perpendicular left parenthesis A H E right parenthesis close

- Ta có góc giữa hai mặt phẳng (BCC′B′) và (ACC′A′) bằng góc giữa hai đường thẳng AE và HE ( do tam giác AHE vuông tại H nên HEA là góc nhọn).

- Xét tam giác vuông AHE, ta có 

- Ta có:

 

- Do tam giác BHI vuông tại I nên:

H I less than B H not stretchy rightwards double arrow fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction times cot invisible function application space alpha less than a over 2 not stretchy rightwards double arrow cot invisible function application space alpha less than fraction numerator 1 over denominator square root of 3 end fraction space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space not stretchy rightwards double arrow 60 to the power of ring operator less than alpha less than 90 to the power of ring operator

- Vì 

B H equals a over 2 equals fraction numerator B C over denominator 4 end fraction not stretchy rightwards double arrow fraction numerator H E over denominator H I end fraction equals fraction numerator H C over denominator H B end fraction equals 3 not stretchy rightwards double arrow H E equals 3 H I not stretchy rightwards double arrow cot invisible function application space beta equals fraction numerator H E over denominator A H end fraction equals fraction numerator 3 H I over denominator A H end fraction equals 3. cot invisible function application space alpha open parentheses 60 to the power of ring operator less than alpha less than 90 to the power of ring operator close parentheses

Vậy cot invisible function application space beta equals 3. cot invisible function application space alpha open parentheses 60 to the power of ring operator less than alpha less than 90 to the power of ring operator close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

Nhà bạn An muốn đặt thợ làm một bể cá, nguyên liệu bằng kính trong suốt, không có nắp đậy dạng hình hộp chữ nhật có thể tích chứa được 400000 (cm 3 )nước. Biết rằng chiều cao của bể gấp 2lần chiều rộn...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG