Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ có đáy là tam giác đều cạnh Hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng trùng với trọng tâm tam giác Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng và bằng . Khi đó thể tích của khối lăng trụ là

Cho lăng trụ  có đáy là tam giác đều cạnh  Hình chiếu vuông góc của điểm  lên mặt phẳng  trùng với trọng tâm tam giác  Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng . Khi đó thể tích của khối lăng trụ  là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi lần lượt là trung điểm ; . Trong mặt phẳng dựng . Ta có . Tam giác đều cạnh nên A M = a 3 2 ⇒ sin H A M ^ = M H A M = 1 2 ⇒ H A M ^ = 30 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/DZjZq8s02V15J52O5qZL29O5Mf-D3jd_oAgsSigFN4Ac5XUSsMtwKXQcnNOe91MekdvzZ419qRmKc2JByGKSsn2A4j4nT-yVoT7hv4nyySkBe7eb2LcuT3y6eLfsQxxpLr39KFwG" style="width: 234.67px; height: 68.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="A M equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction rightwards double arrow sin stack H A M with hat on top equals fraction numerator M H over denominator A M end fraction equals 1 half rightwards double arrow stack H A M with hat on top equals 30 degree"> . Ta có A G = a 3 3 ⇒ A ' G = A G . tan A ' A G ^ = a 3 3 . 3 3 = a 3 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/MAs1c5Y7wjscDov79J3g1Jy19LBN0lauucZwRWWfvxi5XVjomzGpJbWuwm-IbiuJSMJxT1agLkMl3CAdpqiLbDpZXRWHW2bE1EJYQJMDyuxGjZe1YTsAD_jIAfKOfPgtQ_Yr_Ozd" style="width: 273.33px; height: 94.67px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="A G equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 3 end fraction rightwards double arrow A apostrophe G equals A G. tan stack A apostrophe A G with hat on top equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 3 end fraction. fraction numerator square root of 3 over denominator 3 end fraction equals a over 3"> ; . Từ đó suy ra .

Gọi  lần lượt là trung điểm ; . Trong mặt phẳng  dựng . Ta có .

Tam giác  đều cạnh  nên

<math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi><mi>M</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>a</mi><msqrt><mn>3</mn></msqrt></mrow><mn>2</mn></mfrac><mo>&#x21D2;</mo><mi>sin</mi><mover><mrow><mi>H</mi><mi>A</mi><mi>M</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>M</mi><mi>H</mi></mrow><mrow><mi>A</mi><mi>M</mi></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>&#x21D2;</mo><mover><mrow><mi>H</mi><mi>A</mi><mi>M</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>30</mn><mo>&#xB0;</mo></math>.

Ta có

<math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi><mi>G</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>a</mi><msqrt><mn>3</mn></msqrt></mrow><mn>3</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>&#x21D2;</mo><mi>A</mi><mo>'</mo><mi>G</mi><mo>=</mo><mi>A</mi><mi>G</mi><mo>.</mo><mi>tan</mi><mover><mrow><mi>A</mi><mo>'</mo><mi>A</mi><mi>G</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>a</mi><msqrt><mn>3</mn></msqrt></mrow><mn>3</mn></mfrac><mo>.</mo><mfrac><msqrt><mn>3</mn></msqrt><mn>3</mn></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mi>a</mi><mn>3</mn></mfrac></math>; .

Từ đó suy ra

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương , khoảng cách từ đến mặt phẳng bằng Tính theo thể tích khối lập phương

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG