Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' là hình lăng trụ tam giác đều cạnh A B = a , cạnh bên A ′ A = b . Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (A'B'C'). Tính tan α và thể tích khối chóp A'.BB'C'C

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' là hình lăng trụ tam giác đều cạnh , cạnh bên . Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (A'B'C'). Tính  và thể tích khối chóp A'.BB'C'C

 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi H là tâm của △ ABC và M là trung điểm của BC. Do A'.ABC là chóp tam giác đều nên A'H là đường cao của hình chóp A'.ABC đồng thời cũng là chiều cao của hình lăng trụ ABC.A'B'C'. Ta có { BC ⊥ A M BC ⊥ A ′ H ​ ⇒ BC ⊥ ( A ′ A M ) ⇒ BC ⊥ A ′ M ⇒ ( ( A BC ) , ( A ′ BC ) ) ​ = A ′ M A = α ⇒ { A H = 3 2 ​ A M = 3 2 ​ . 2 a 3 ​ ​ = 3 a 3 ​ ​ H M = 3 1 ​ A M = 6 a 3 ​ ​ ​ ⇒ A ′ H = A ′ A 2 − A H 2 ​ = 3 1 ​ 9 b 2 − 3 a 2 ​ △ A'HM vuông tại H nên tan α = H M A ′ H ​ = a 2 3 b 2 − a 2 ​ ​ S A BC ​ = 2 1 ​ BC . A M = 4 a 2 3 ​ ​ Thể tích khối chóp A'.ABC là V 1 ​ = 3 1 ​ S A BC ​ . A ′ H = 3 1 ​ . 4 a 2 3 ​ ​ . 3 1 ​ 9 b 2 − 3 a 2 ​ = 12 a 2 3 b 2 − a 2 ​ ​ Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là V 2 ​ = S A BC ​ . A ′ H = 4 a 2 3 ​ ​ . 3 1 ​ 9 b 2 − 3 a 2 ​ = 4 a 2 3 b 2 − a 2 ​ ​ Vậy thể tích khối chóp A'.BB'C'C là V = V 2 ​ − V 1 ​ = 6 a 2 3 b 2 − a 2 ​ ​ ( đ v tt )

Gọi H là tâm của ABC và M là trung điểm của BC. Do A'.ABC là chóp tam giác đều nên A'H là đường cao của hình chóp A'.ABC đồng thời cũng là chiều cao của hình lăng trụ ABC.A'B'C'. Ta có

A'HM vuông tại H nên 

Thể tích khối chóp A'.ABC là

Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là

Vậy thể tích khối chóp A'.BB'C'C là

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là hai số thực dương và thỏa mãn điều kiện x + y = 3 4 ​ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x 3 ​ + 3 y 1 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG