Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên bằng 4a và tạo với đáy góc 3 0 ∘ . Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên bằng 4a và tạo với đáy góc . Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tam giác A'B'C' là tam giác đều cạnh a nên S △ A ′ B ′ C ′ ​ = 4 a 2 3 ​ ​ Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên ( A ′ B ′ C ′ ) Ta có góc giữa AA' và (A'B'C') là A A ′ H = 3 0 ∘ . Suy ra A H = A A ′ . sin ( 3 0 ∘ ) = 2 a Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là V = A H . S A ′ B ′ C ′ ​ = 2 a . 4 a 2 3 ​ ​ = 2 3 ​ a 3 ​ nên chọn đáp án D

Tam giác A'B'C' là tam giác đều cạnh a nên 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên 

Ta có góc giữa AA' và (A'B'C') là . Suy ra 

Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là V nên chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian cho hai điểm , Phương trình mặt phẳng đi qua và tạo với mặt phẳng một góc thỏa mãn là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG