Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều, A A ′ = 4 a .Biết rằng hình chiếu vuông góccủa A' lên (ABC)là trung điểm M của BC, A ′ M = 2 a .Thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C' là

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều, . Biết rằng hình chiếu vuông góc của A' lên (ABC) là trung điểm M của BC, . Thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C' là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét tam giác AMA' vuông tại M có: A M = A A ′2 − A ′ M 2 ​ = 16 a 2 − 4 a 2 ​ = 2 a 3 ​ Đặt cạnh tam giác đều bằng x, ta có: A M = 2 a 3 ​ = 2 x 3 ​ ​ ⇒ x = 4 a Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ = A ′ M . S A BC ​ = 2 a . 4 ( 4 a ) 2 3 ​ ​ = 8 a 3 3 ​

Xét tam giác AMA' vuông tại M có: 

Đặt cạnh tam giác đều bằng x, ta có: 

Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng


 

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG