Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ ABC.A'B'C'có đáy ABClà tam giác đều cạnh a.Hình chiếu của A'lên mặt phẳng (ABC)trùng với trung điểm BC.Tính khoảng cách dgiữa hai đường thẳng B'C'và AA'biết góc giữa hai mặt phẳng (ABB'A')và (A'B'C')bằng 6 0 ∘

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm BC. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng B'C' và AA' biết góc giữa hai mặt phẳng (ABB'A') và (A'B'C') bằng

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M, M'lần lượt là trung điểm của BC, B'C' Gọi N, Elần lượt là trung điểm của AB, BN Góc giữa hai mặt phẳng (ABB'A')và (A'B'C')bằng góc giữa hai mặt phẳng (ABB'A')và (ABC) Vì CN ⊥ A B và ME // CN nên ME ⊥ A B ( 1 ) Mặt khác A ′ M ⊥ ( A BC ) ⇒ A ′ M ⊥ A B ( 2 ) Từ (1) và (2) ta có CN = A M = 2 a 3 ​ ​ ; ME = 2 1 ​ CN = 4 a 3 ​ ​ . Trong tam giác vuông A'EMcó A ′ M = ME ⋅ tan 6 0 ∘ = 4 3 a ​ Có A ′ M ′ ⊥ B ′ C ′ ( 3 ) Từ (3) và (4) suy ra Trong mặt phẳng (AMM'A')từ M'kẻ M ′ K ⊥ A A ′ ⇒ M ′ K chính là đoạn vuông góc chung giữa AA'và B'C' Trong mặt phẳng (AMM'A')từ Mkẻ M I ⊥ A ′ ⇒ M I = M ′ K Trong tam giác A'MAvuông tại Mcó M I 2 1 ​ = A M 2 1 ​ + M A 2 1 ​ = 9 a 2 28 ​ ⇒ M = 14 3 a 7 ​ ​ Vậy d = 14 3 a 7 ​ ​

Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của BC, B'C'

Gọi N, E lần lượt là trung điểm của AB, BN

Góc giữa hai mặt phẳng (ABB'A') và (A'B'C') bằng góc giữa hai mặt phẳng (ABB'A') và (ABC)

 và  nên

Mặt khác

Từ (1) và (2) ta có A B perpendicular open parentheses A to the power of straight apostrophe E M close parentheses rightwards double arrow open parentheses open parentheses A B B to the power of straight apostrophe A to the power of straight apostrophe close parentheses semicolon left parenthesis A B C right parenthesis close parentheses equals stack A to the power of straight apostrophe E M with hat on top equals 60 to the power of ring operator

Trong tam giác vuông A'EM có


A to the power of straight apostrophe M perpendicular left parenthesis A B C right parenthesis rightwards double arrow A to the power of straight apostrophe M perpendicular open parentheses A to the power of straight apostrophe B to the power of straight apostrophe C to the power of straight apostrophe close parentheses rightwards double arrow A to the power of straight apostrophe M perpendicular B to the power of straight apostrophe C to the power of straight apostrophe left parenthesis 4 right parenthesis

Từ (3) và (4) suy ra B to the power of straight apostrophe C to the power of straight apostrophe perpendicular open parentheses A M M to the power of straight apostrophe A to the power of straight apostrophe close parentheses

Trong mặt phẳng (AMM'A') từ M' kẻ  chính là đoạn vuông góc chung giữa AA' và B'C'

Trong mặt phẳng (AMM'A') từ M kẻ

Trong tam giác A'MA vuông tại M có

Vậy

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M ( − 1 ; 2 ; 3 ) và N ( − 2 ; 1 ; − 3 ) . Tọa độ trọng tâm của tam giác OMN là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG