Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ ABC.A'B' C' có thể tích bằng 6. Gọi M , N và P lần lượt các điểm nằm trên cạnh A' B',B' C'và BC sao cho M là trung điểm của A ′ B ′ ; B ′ N = 4 3 ​ B ′ C ′ và BP = 4 1 ​ BC . Đường thẳng NP cắt đường thẳng BB'tại E và đường thẳng EM cắt đường thẳng AB tại Q . Thể tích khối đa diện lồi AQPCA' MNC bằng

Cho lăng trụ ABC.A' B' C' có thể tích bằng 6. Gọi M , N và P lần lượt các điểm nằm trên cạnh A' B', B' C' và BC sao cho M là trung điểm của  và . Đường thẳng NP cắt đường thẳng BB' tại E và đường thẳng EM cắt
đường thẳng AB tại Q . Thể tích khối đa diện lồi AQPCA' MNC bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A

Đáp án A

6

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R ∖ { 1 } , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG