Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ ABC.A'B'C'có thể tích V, gọi M , N lần lượt là trung điểm các cạnh . BB', CC' Tính thể tích khối chóp A.BCMN theo V.

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có thể tích V,  gọi M , N lần lượt là trung điểm các cạnh . BB', CC'
Tính thể tích khối chóp A.BCMN theo V.

R. Robo.Ctvx14

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : V A . BC C ′ B ′ ​ V A . BCMN ​ ​ = 3 1 ​ d ( A , ( BC C ′ B ′ )) . S BC C ′ B ′ ​ 3 1 ​ d ( A , ( BCMN )) . S BCMN ​ ​ = S BC C ′ B ′ ​ S BCMN ​ ​ = 2 1 ​ (1) Mặt khác V ABC . A ′ B ′ C ′ ​ V A . A ′ B ′ C ′ ​ ​ d ( A , ( A ′ B ′ C ′ )) . S A ′ B ′ C ′ ​ 3 1 ​ d ( A , ( A ′ B ′ C ′ )) . S A ′ B ′ C ′ ​ ​ = 3 1 ​ ⇒ V A . A ′ B ′ C ′ ​ = 3 1 ​ V ⇒ V A . BCC ′ B ′ ​ = V − 3 1 ​ V = 3 2 ​ V (2) Từ (1) và (2) ta có: V A . BCMN ​ = 2 1 ​ . 3 2 ​ V . Vậy V A . BCMN ​ = 3 V ​

Ta có : 

   (1)

Mặt khác 

   (2)

Từ (1) và (2) ta có: . Vậy 

2

Câu hỏi tương tự

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG