Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có chiều cao bằng 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 6. Gọi M, N và P lần lượt là tâm của các mặt bên ABB'A', ACC'A và BCC'B' . Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A,B,C,M,N,P bằng:

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có chiều cao bằng 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 6. Gọi M, NP lần lượt là tâm của các mặt bên ABB'A', ACC'ABCC'B'. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A,B,C,M,N,P bằng:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Gọi các điểm A1, B1, C1 lần lượt là các trung điểm của các cạnh AA', BB', CC' Ta có: V A BCMNP ​ = V A BC . A 1 B 1 C 1 ​ − 3 V CNPC 1 ​ = 2 1 ​ V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ − 3 V CNPC 1 ​ Mặt khác V CNPC 1 ​ = 3 1 ​ . 2 1 ​ h . 4 1 ​ S A BC ​ = 24 1 ​ . V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ V A BCMNP ​ = 2 1 ​ V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ − 8 1 ​ V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ = 8 3 ​ .8. 4 6 2 3 ​ ​ = 27 3 ​

Chọn C

Gọi các điểm A1, B1, C1 lần lượt là các trung điểm của các cạnh AA', BB', CC' 

Ta có:

Mặt khác 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ 1 e ​ x ln x ​ d x . Nếu đặt t = ln ( x ) thì

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG