Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là một số thực cho trước. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta luôn có:

Cho x greater or equal than negative 1 là một số thực cho trước. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta luôn có: open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of n greater or equal than 1 plus n x

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả giá trị của m để bất phương trình m − 3 x − m ​ + x − 3 > 0 vô nghiệm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG