Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là một nguyên hàm thỏa . Khiđó bằng A. B. C. D.

Cho F left parenthesis x right parenthesis là một nguyên hàm f left parenthesis x right parenthesis equals 6 x plus sin 3 x thỏa F left parenthesis 0 right parenthesis equals 2 over 3.
Khi đó undefined bằng 
A. 3 x squared minus fraction numerator cos 3 x over denominator 3 end fraction plus 1

B.3 x squared minus fraction numerator cos 3 x over denominator 3 end fraction minus 1

C. 3 x squared plus fraction numerator cos 3 x over denominator 3 end fraction plus 1 third 

D. 3 x squared minus fraction numerator cos 3 x over denominator 3 end fraction plus 2 over 3

  1.  3 x squared minus fraction numerator cos 3 x over denominator 3 end fraction plus 1 

     

  2. 3 x squared minus fraction numerator cos 3 x over denominator 3 end fraction minus 1 

  3.  3 x squared plus fraction numerator cos 3 x over denominator 3 end fraction plus 1 third  

  4.  3 x squared minus fraction numerator cos 3 x over denominator 3 end fraction plus 2 over 3 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì là một nguyên hàm của hàm số Nên Chọn A.

Vì F left parenthesis x right parenthesis spacelà một nguyên hàm của hàm số
 undefined 
Nên F left parenthesis x right parenthesis equals integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals integral left parenthesis 6 x plus sin 3 x right parenthesis d x 
rightwards double arrow F left parenthesis x right parenthesis equals 3 x squared minus fraction numerator cos 3 x over denominator 3 end fraction plus C M à space F left parenthesis 0 right parenthesis equals 2 over 3 rightwards double arrow 3.0 minus 1 third plus C rightwards double arrow C equals 1 V ậ y space F left parenthesis x right parenthesis equals 3 x squared minus fraction numerator cos 3 x over denominator 3 end fraction plus 1 
Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Tính: ∫ [ x 2 + x 3 ​ + e 3 x + 1 ] d x .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG