Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho F ( x ) l à m ộ t nguy ê n h à m c ủ a f ( x ) = x 4 + 2 x 3 + x 2 2 x + 1 ​ tr ê n kho ả ng ( 0 ; + ∞ ) th ỏ a m ã n F ( 1 ) = 2 1 ​ . Gi á tr ị c ủ a bi ể u th ứ c S = F ( 1 ) + F ( 2 ) + F ( 3 ) + ⋯ + F ( 2019 ) l à

Cho  là mt nguyên hàm ca  trên khong  tha mãn . Giá tr ca biu thc  là

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

. Suy ra F ( x ) = − x 1 ​ + x + 1 1 ​ + C m à F ( 1 ) = 2 1 ​ n ê n C = 1 . Hay F ( x ) = − x 1 ​ + x + 1 1 ​ + 1 Ta c ó Ch ọ n C

straight F left parenthesis straight x right parenthesis equals integral fraction numerator 2 straight x plus 1 over denominator straight x to the power of 4 plus 2 straight x cubed plus straight x squared end fraction dx equals integral fraction numerator 2 straight x plus 1 over denominator straight x squared left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis squared end fraction dx equals integral open parentheses 1 over straight x squared minus fraction numerator 1 over denominator left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis squared end fraction close parentheses dx.

Suy ra  mà  nên .

Hay
Ta có

straight S equals straight F left parenthesis 1 right parenthesis plus straight F left parenthesis 2 right parenthesis plus straight F left parenthesis 3 right parenthesis plus midline horizontal ellipsis plus straight F left parenthesis 2019 right parenthesis space space equals open parentheses negative 1 over 1 plus 1 half plus 1 close parentheses plus open parentheses negative 1 half plus 1 third plus 1 close parentheses plus open parentheses negative 1 third plus 1 fourth plus 1 close parentheses plus midline horizontal ellipsis space space space space space space space plus open parentheses negative 1 over 2019 plus 1 over 2020 plus 1 close parentheses space space equals negative 1 plus 1 over 2020 plus 2019 times 1 equals 2018 plus 1 over 2020 equals 2018 1 over 2020

Chn C
 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG