Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là một nguyên hàm của hàm số thỏa mãn và Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. B. C. D.

Cho F left parenthesis x right parenthesis là một nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator 1 over denominator x minus 1 end fraction thỏa mãn F left parenthesis 5 right parenthesis equals 2 và F left parenthesis 0 right parenthesis equals 1

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. F left parenthesis negative 1 right parenthesis equals 2 minus ln 2

B. F left parenthesis 2 right parenthesis equals 2 minus ln 2

C. F left parenthesis 3 right parenthesis equals 1 plus ln 2

D. F left parenthesis negative 3 right parenthesis equals 2

  1.  F left parenthesis negative 1 right parenthesis equals 2 minus ln 2

  2. F left parenthesis 2 right parenthesis equals 2 minus ln 2

  3. F left parenthesis 3 right parenthesis equals 1 plus ln 2

  4. F left parenthesis negative 3 right parenthesis equals 2

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng B.

Đáp án đúng B. F left parenthesis 2 right parenthesis equals 2 minus ln 2

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG