Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho F ( x ) = x 2 là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) . e 2 x . Khi đó ∫ f ′ ( x ) . e 2 x d x bằng :

 Cho  là một nguyên hàm của hàm số  . Khi đó  bằng :
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do F ( x ) = x 2 là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) . e 2 x nên f ( x ) . e 2 x = F ′ ( x ) = 2 x

Do  là một nguyên hàm của hàm số nên   

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = x 3 + 11 x − 6 , y = 6 x 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG