Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là một nguyênhàm của hàm số thỏa mãn và . Giá trị biểu thức bằng A. B. C. D.

Cho F left parenthesis x right parenthesis là một nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator 1 over denominator ln x end fraction space
thỏa mãn F left parenthesis 1 half right parenthesis equals 2 và F left parenthesis e right parenthesis equals ln 2.
Giá trị biểu thức F left parenthesis 1 over e squared right parenthesis plus F left parenthesis e squared right parenthesis bằng
A. 3 ln 2 plus 2
B. ln 2 plus 2
C. ln 2 plus 1
D. 2 ln 2 plus 1

  1.  3 ln 2 plus 2 

  2.  ln 2 plus 2 

  3.  ln 2 plus 1

  4. 2 ln 2 plus 1 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Đặt và Chọn A.

Ta có: F left parenthesis x right parenthesis equals integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals integral fraction numerator d x over denominator x ln x end fraction 
Đặt ln x equals t space rightwards double arrow fraction numerator d x over denominator x end fraction equals d t
undefined 
plus F left parenthesis 1 over e right parenthesis equals 2 left right double arrow ln left parenthesis negative ln 1 over e right parenthesis plus C subscript 1 equals 2 left right double arrow C subscript 1 equals 2 plus F left parenthesis e right parenthesis equals ln 2 left right double arrow ln left parenthesis ln e right parenthesis plus C subscript 2 equals ln 2 left right double arrow C subscript 2 equals ln 2 
rightwards double arrow F left parenthesis x right parenthesis equals open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell ln left parenthesis ln x right parenthesis plus C subscript 1 k h i space x greater than 1 end cell row cell ln left parenthesis negative ln x right parenthesis plus C subscript 2 k h i space x less than 1 end cell end table close 
rightwards double arrow plus F left parenthesis 1 over e squared right parenthesis equals ln left parenthesis negative ln 1 over e squared right parenthesis plus ln 2 equals 2 ln 2
và F left parenthesis e squared right parenthesis equals ln left parenthesis ln e squared right parenthesis plus 2 equals ln 2 plus 2
rightwards double arrow F left parenthesis 1 over e squared right parenthesis plus F left parenthesis e squared right parenthesis equals 2 ln 2 plus ln 2 plus 2 equals 3 ln plus 2 
Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Xét . Bằng cách đặt: , khẳng định nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG