Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ( u n ​ ) là một cấp số nhân có u 1 ​ = 3 và công bội q = 2 .Giá trị của u 2 ​ bằng.

Cho  là một cấp số nhân có  và công bội . Giá trị của  bằng.

  1. 8

  2. 9

  3. 6

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có u 2 ​ = u 1 ​ . q = 3.2 = 6

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1;4), B(3;2) và đường thẳng △ : x + y − 2 = 0 . Tìm điểm K trên △ sao cho A K + K B nhỏ nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG