Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x , y là hai số thực không âm thay đổi thỏa mãn x + y = 1 . Giá trị lớn nhất của x . y là

Cho  là hai số thực không âm thay đổi thỏa mãn . Giá trị lớn nhất của  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số x , y ≥ 0 ta có x y ​ ≤ 2 x + y ​ = 2 1 ​ ⇔ x y ≤ 4 1 ​ Do đó giá trị lớn nhất của x y là 4 1 ​ . Đẳng thức xảy ra khi x = y = 2 1 ​

Chọn A

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số  ta có

Do đó giá trị lớn nhất của  là . Đẳng thức xảy ra khi 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực dương thỏa . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG