Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho , là hai số thực khác 0 thỏa mãn . Tỉ số bằng

Cho ,  là hai số thực khác 0 thỏa mãn . Tỉ số  bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ⇔ - 3 a 2 + 4 a b = 4 3 3 a 2 - 10 a b ⇔ 4 3 a 2 - 10 a b + 9 a 2 + 4 a b = 0 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/NhNyNyrsyOoyi0jQ2vG_ujr_xBLNC1X2VzsoVXyY3iTtJYN1ZuWAkGGKacL46w_OkVq6L_bGTaWg2IlDodfsHbJQan-suR-Z3w-N_iQf3Bb3TzwiHmzOJA9ZU94CDrXNZ_z-dg0I" style="width: 224.00px; height: 66.67px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="left right double arrow negative 3 open parentheses a squared plus 4 a b close parentheses equals 4 over 3 open parentheses 3 a squared minus 10 a b close parentheses left right double arrow 4 open parentheses 3 a squared minus 10 a b close parentheses plus 9 open parentheses a squared plus 4 a b close parentheses equals 0"> .

Ta có

<math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>&#x21D4;</mo><mo>-</mo><mn>3</mn><mfenced><mrow><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>4</mn><mi>a</mi><mi>b</mi></mrow></mfenced><mo>=</mo><mfrac><mn>4</mn><mn>3</mn></mfrac><mfenced><mrow><mn>3</mn><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>10</mn><mi>a</mi><mi>b</mi></mrow></mfenced><mspace linebreak="newline"/><mo>&#x21D4;</mo><mn>4</mn><mfenced><mrow><mn>3</mn><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>10</mn><mi>a</mi><mi>b</mi></mrow></mfenced><mo>+</mo><mn>9</mn><mfenced><mrow><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>4</mn><mi>a</mi><mi>b</mi></mrow></mfenced><mo>=</mo><mn>0</mn></math>

.

1

Câu hỏi tương tự

Với mọi số thực thỏa điều kiện . Gọi và lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức . Tìm giá trị biểu thức .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG