Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là giá trị thỏa mãn và là giá trị thỏa mãn . Khi đó, chọn câu đúng. A. B. C. D.

Cho x subscript 1 là giá trị thỏa mãnspace 3 over 7 plus 1 over 7 colon x equals 3 over 14  và space x subscript 2 là giá trị thỏa mãn 5 over 7 plus 2 over 7 colon x equals 1 . Khi đó, chọn câu đúng.

A. x subscript 1 equals x subscript 2 

B. x subscript 1 less than x subscript 2 

C. x subscript 1 greater than x subscript 2 

D. x subscript 1 equals 2. x subscript 2 

  1. x subscript 1 equals x subscript 2

  2. x subscript 1 less than x subscript 2

  3. x subscript 1 greater than x subscript 2

  4. x subscript 1 equals 2. x subscript 2

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiệnphép tính là: A. Một số nguyên âm B. Một số nguyên dương C. Một phân số nhỏ hơn 0 D. Một phân số lớnhơn 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG