Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là các số thực thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Cho  là các số thực thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: vì và . Đặt Khi đó: Với . Do nên suy ra: . Vậy .

Ta có:

   .

Đặt

Khi đó:  

Với .

Do  nên suy ra: .

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có giá trị lớn nhất trên là . Có bao nhiêu giá trị của tham số để ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG