Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho m , n l à c á c s ố t ự nhi ê n th ỏ a m ã n 4 m 3 + m = 12 n 3 + n , ch ứ ng minh m − n l à l ậ p ph ươ ng c ủ a m ộ t s ố nguy ê n.

Cho  là các s t nhiên tha mãn ,

chng minh  là lp phương ca mt s nguyên.

 

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta c ó Gi ả s ử l à m ộ t ướ c nguy ê n t ố chung c ủ a m − n , 4 m 2 + 4 mn + 4 n 2 + 1 th ì l à s ố l ẻ do 4 m 2 + 4 mn + 4 n 2 + 1 l ẻ . M à 8 n 3 ⋮ p n ê n suy ra n ⋮ p hay t ừ đó ta c ó m ⋮ p do m − n ⋮ p . M à 4 m 2 + 4 mn + 4 n 2 + 1 c ũ ng chia h ế t cho p n ê n 1 ⋮ p , đ i ề u n à y v ô l ý . V ậ y hay suy ra m − n l à l ậ p ph ươ ng c ủ a m ộ t s ố nguy ê n.

Ta có

4 m cubed plus m equals 12 n cubed plus n not stretchy left right double arrow left parenthesis m minus n right parenthesis open parentheses 4 m squared plus 4 m n plus 4 n squared plus 1 close parentheses equals 8 n cubed
Gi s p là mt ước nguyên t chung

ca  thì

p là s l do  l.
Mà  nên suy ra  hay t đó ta

có  do .

Mà  cũng chia hết

cho p nên , điu này vô lý.
Vy open parentheses m minus n comma 4 m squared plus 4 m n plus 4 n cubed plus 1 close parentheses equals 1 
hay suy

ra  là lp phương ca mt s nguyên.

1

Câu hỏi tương tự

Một đa giác có độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng có công sai bằng 4(cm),cạnhnhỏ nhất bằng 6(cm) và chu vi của đa giác bằng 126(cm). Tính độ dài cạnh lớn nhấtcủa đa giác.

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG