Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là các số dương. Tìm biết

Cho a comma space b là các số dương. Tìm x biết log subscript 3 x equals 4 log subscript 3 a plus 7 log subscript 3 b

  1. x equals a to the power of 4 b to the power of 7

  2. x equals a to the power of 7 b to the power of 4

  3. x equals a to the power of 1 fourth end exponent b to the power of 7

  4. x equals a to the power of 4 b to the power of 1 over 7 end exponent

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

2

Câu hỏi tương tự

Trong các hàm số có bao nhiêu hàm số đồng biến trên ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG