Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho , là các hàm số xác định và liên tục trên . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Cho ,  là các hàm số xác định và liên tục trên . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nguyên hàm không có tính chất nguyên hàm của tích bằng tích các nguyên hàm. B, C, D đúng do đó là các tính chất cơ bản của nguyên hàm.

Nguyên hàm không có tính chất nguyên hàm của tích bằng tích các nguyên hàm.

B, C, D đúng do đó là các tính chất cơ bản của nguyên hàm.

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG