Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho f ( x ) , g ( x ) là các hàm số xác định và liên tục trên R . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Cho  là các hàm số xác định và liên tục trên . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

R. Roboctvx108

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nguyên hàm không có tính chất nguyên hàm của tích bằng tích các nguyên hàm. Hoặc B, C, D đúng do đó là các tính chất cơ bản của nguyên hàm nên A sai.

Nguyên hàm không có tính chất nguyên hàm của tích bằng tích các nguyên hàm. Hoặc B, C, D đúng do đó là các tính chất cơ bản của nguyên hàm nên A sai.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin 2 x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG