Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho f ( x ) , g ( x ) là các hàm số có đạo hàm liên tục trên R , k ∈ R . Trong các khẳng định dưới đây, có bao nhiêu khẳng định đúng? i) ∫ [ f ( x ) − g ( x ) ] d x = ∫ f ( x ) d x − ∫ g ( x ) d x ii) ∫ f ′ ( x ) d x = f ( x ) + C iii) ∫ k f ( x ) d x = k ∫ f ( x ) d x iiii) ∫ [ f ( x ) + g ( x ) ] d x = ∫ f ( x ) d x + ∫ g ( x ) d x

Cho  là các hàm số có đạo hàm liên tục trên . Trong các khẳng định dưới đây, có bao nhiêu khẳng định đúng?

i) 

ii) 

iii) 

iiii) 

  1. 2

  2. 1

  3. 3

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Với k = 0 khẳng định ∫ k f ( x ) d x = k ∫ f ( x ) d x sai

Chọn C

Với  khẳng định  sai

1

Câu hỏi tương tự

Khẳng định nào sau đây là sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG