Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Khi đó tính theo a, b là:

Cho log subscript 2 5 equals a comma space log subscript 7 5 equals b. Khi đó log subscript 14 5 tính theo a, b là:

  1. fraction numerator a over denominator a plus b end fraction

  2. fraction numerator a b over denominator a plus b end fraction

  3. fraction numerator a plus b over denominator a squared b squared end fraction

  4. fraction numerator a squared plus b squared over denominator a b end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm: I = ∫ tan ( x + 4 π ​ ) tan ( x − 4 π ​ ) sin 4 2 x . cos 3 x ​ d x .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG