Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Khi đó giá trị là

Cho. Khi đó giá trị  là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

. Vậy .

.

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Câu 7. Hàm số y = x − 1 3 x ​ gián đoạn tại điểm x 0 ​ nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG