Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 1 , ∫ 1 4 ​ f ( x ) d x = 3 . Khi đó ∫ 0 4 ​ f ( x ) d x bằng

Cho . Khi đó  bằng

  1. 2

  2. 1

  3. 3

  4. 4

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

-Theo tính chất của tích phân ta có: ∫ 0 4 ​ f ( x ) d x = ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x + ∫ 1 4 ​ f ( x ) d x = 1 + 3 = 4 Vậy ∫ 0 4 ​ f ( x ) d x = 4

- Theo tính chất của tích phân ta có:

 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Tính ∫ x 2 − 4 x + 3 dx ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG