Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 5 v a ˋ ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x = 3 khi đó ∫ 0 1 ​ [ 3 f ( x ) − 2 g ( x ) ] d x bằng

Cho  khi đó  bằng 

  1. - 9

  2. 12

  3. 9

  4. 2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 5 ⇔ 3 ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 15 ⇔ ∫ 0 1 ​ 3 f ( x ) d x = 15 Ta có ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x = 3 ⇔ 2 ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x = 6 ⇔ ∫ 0 1 ​ 2 g ( x ) d x = 6 Xét ∫ 0 1 ​ [ 3 f ( x ) − 2 g ( x ) ] d x = 15 − 6 = 9

Đáp án C

Ta có 

Xét 

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG