Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho α = lo g a ​ ( x ) , β = lo g b ​ ( x ) . Khi đó lo g a b 2 ​ ( x 3 ) bằng

Cho . Khi đó  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: lo g a b 2 ​ ( x 3 ) = 3 lo g a b 2 ​ ( x ) = lo g x ​ ( a b 2 ) 3 ​ = lo g x ​ ( a ) + 2 lo g x ​ ( b ) 3 ​ = lo g a ​ ( x ) 1 ​ + lo g b ​ ( x ) 2 ​ 3 ​ = 2 lo g a ​ ( x ) + lo g b ​ ( x ) 3 lo g a ​ ( x ) . lo g b ​ ( x ) ​ = 2 α + β 3 α β ​

Ta có: 

2

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol ( P ) = x 2 − 2 x và elip ( E ) : 9 x 2 ​ + y 2 = 1 . Chứng minh rằng (P) giao (E) tại 4 điểm phân biệt cùng nằm trên một đường tròn. Viết phương trình đ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG