Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 1 2 ​ + 3 m u [ 4 f ( x ) − 2 x ] d x = 1 . Khi đó ∫ 1 2 ​ + 3 m u f ( x ) d x bằng :

 Cho  . Khi đó  bằng :

  1. -3 

  2. -1 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

integral subscript 1 superscript 2   left square bracket 4 italic f left parenthesis italic x right parenthesis − 2 italic x right square bracket italic d italic x equals 1 not stretchy left right double arrow 4 integral subscript 1 superscript 2   italic f left parenthesis italic x right parenthesis italic d italic x − 2 integral subscript 1 superscript 2   italic x italic d italic x equals 1 not stretchy left right double arrow 4 integral subscript 1 superscript 2   italic f left parenthesis italic x right parenthesis italic d italic x − open 2 ⋅ italic x squared over 2 close vertical bar subscript 1 superscript 2 equals 1

not stretchy left right double arrow 4 integral subscript 1 superscript 2   italic f left parenthesis italic x right parenthesis italic d italic x equals 4 not stretchy left right double arrow integral subscript 1 superscript 2   italic f left parenthesis italic x right parenthesis italic d italic x equals 1

1

Câu hỏi tương tự

Nếu ∫ 0 3 π ​ ​ + 3 m u [ sin x − 3 f ( x )] d x = 6 thì ∫ 0 3 π ​ ​ + 3 m u f ( x ) d x bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG