Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khai triển nhị thức: với . Hãy xác định hệ số của số hạng có tỉ số lũy thừa của a và b bằng biết rằng

Cho khai triển nhị thức:  open parentheses cube root of a over b end root plus fraction numerator b squared cube root of b squared end root over denominator a cube root of a squared end root end fraction close parentheses to the power of 3 n end exponent với a not equal to 0 comma space b not equal to 0. Hãy xác định hệ số của số hạng có tỉ số lũy thừa của a và b bằng negative 1 half biết rằng

3 C subscript 2 n end subscript superscript 0 minus 1 half C subscript 2 n end subscript superscript 1 plus C subscript 2 n end subscript superscript 2 minus 1 fourth C subscript 2 n end subscript superscript 3 plus... plus fraction numerator 3 over denominator 2 n plus 1 end fraction C subscript 2 n end subscript superscript 2 n end superscript equals 10923 over 5

  1. 161280

  2.  280161.

  3.  280116.

  4. 116280.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 116280.

 ĐÁP ÁN D. 116280.

1

Câu hỏi tương tự

Số hạng không chứa x trong khai triển là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG