Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khai triển ( x − 2 ) 80 = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x 2 + ... + a 80 ​ x 80 . Hệ số a 78 ​ là:

Cho khai triển . Hệ số  là:

  1. 12640

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ( − 2 ) k Số hạng tổng quát Hệ số a 78 là hệ số của x 78 , hệ số này trong khai triển trên ứng với k thỏa mãn 80 − k = 78 ⇔ k = 2 Vậy hệ số

Ta có open parentheses x minus 2 close parentheses to the power of 80 equals sum from k equals 0 to k equals 80 of large C subscript 80 superscript k x to the power of 80 minus k end exponentequals sum from k equals 0 to k equals 80 of open parentheses negative 2 close parentheses to the power of k large C subscript 80 superscript k x to the power of 80 minus k end exponent

Số hạng tổng quát large T subscript k plus 1 end subscript equals open parentheses negative 2 close parentheses to the power of k large C subscript 80 superscript k x to the power of 80 minus k end exponent

Hệ số  là hệ số của , hệ số này trong khai triển trên ứng với k thỏa mãn 

Vậy hệ số a subscript 78 equals open parentheses negative 2 close parentheses squared large C subscript 80 superscript 2 equals 12640

1

Câu hỏi tương tự

Giải các bpt sau a, b, x 2 − 3 x − 4 lo g 2 ​ ( x + 1 ) 2 − lo g 3 ​ ( x + 1 ) 3 ​ > 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG